ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТУМ“

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

 1. Научен център „ПланетУм“ (Център) – доставчик на образователни и други услуги. Центърът е част от структурата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и е с адрес: гр. Бургас, Зона за обществен достъп, сградата на Морска гара, интернет сайт: www.planetum.bg, електронен адрес: office@planetum.bg, телефон: 0878435551.
 2. „Потребител“, „клиент“ или „посетител“ – всяко лице, което закупи или желае да закупи стока или услуга, предлагана от Центъра.
 3. „Услуга“ – дейност, предлагана от Центъра срещу заплащане на определена цена (пропуск за вход, посещение на училищна група, организиране на тържество за рожден ден, предоставяне на зала под наем и др.).
 4. „Пропуск за вход“ – уникален документ на хартиен носител, който дава право на посетител да влезе в Научен център „ПланетУм“.
 5. „Ваучер“ – документ на хартиен носител за предварително платена цена за вход, който може да се замени на касата на Центъра за пропуск за вход; 
 6. „Училищна група“ – ученици от първи до дванадесети клас или деца от подготвителна група за първи клас, водени от учители и/или възпитатели.
 7. „Посещение на училищна група“ – комплекса услуга, която включва тематична образователна програма или организирана разходка за представяне на експозициите.
 8. „Организиране на тържество за рожден ден“ – комплексна услуга, която включва тематична развлекателна програма и разглеждане на експозициите в „ПланетУм“. 
 9. „Дете“ – всяко физическо лице до навършването на 18 годишна възраст;
 10. „Студент“ – физическо лице, което се обучава във висше учебно заведение за придобиване на образователна степен “бакалавър” или “магистър” и не е навършило 26-годишна възраст;
 11. „Пенсионер“ – физическо лице, което получава пенсия;
 12. „Човек с трайно увреждане“ – физическо лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Тези Общи условия уреждат отношенията между Центъра и клиентите и са задължителни за двете страни.
 1. С купуването на пропуск за вход и/или с подаването на заявка за услуга потребителите се съгласяват с Общите условия и се задължават да ги спазват. 
 2. При заявяване на групови услуги (организиране на тържество за рожден ден, посещения на училищни групи и др.) заявителят е длъжен да запознае всички деца, техните родители, придружаващите ги преподаватели и/или родители с Общите условия, както и да им посочи мястото, от където те могат да се запознаят с тях.
 3. С приемането на Общите условия  потребителите сключват договор с Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.  
 4. Центърът има право да променя предварително обявената на сайта Програма на събитията без да дължи неустойки или обезщетения.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ

 1. Деца под 12-годишна възраст задължително се придружават от пълнолетно лице, освен ако не е уговорено друго. 
 2. Едно пълнолетно лице може да придружава максимум пет деца под 12-годишна възраст.
 3. По преценка на дежурния мениджър временно може да се ограничи движението на посетители с бебешки и детски колички сред експозициите.
 4. Придружителите носят отговорност за безопасността и здравето на децата, които придружават.
 5. Посетителите са длъжни да спазват инструкциите на указателните табели и указанията на служителите.
 6. Посетителите са длъжни да опазват експозициите и да ползват съоръженията/инсталациите с необходимата грижа. 
 7. На територията на Научен център „ПланетУм“ не се разрешава:

внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната след касата. Допустимо е внасянето на вода и храна за бебета и торта при организиране на тържество за рожден ден, ако тортата има сертификат за качество и произход;

използването на свещи тип „Фонтан“, фойерверки и друга пиротехника;

пушенето с всички видове средства, включително и на терасите към изложбената зона и към СТЕМ зоната;

внасянето на оръжия и други опасни средства;

говоренето на висок глас и всякакви други действия, които създават неудобство или опасност за здравето на останалите посетители;

тичането сред експозициите и катеренето по инсталациите;

изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за това места;

допускането на лица в нетрезво състояние;

допускането на лица, носещи обемисти предмети;

влизането в служебни и технически помещения.

 1. Обемисти предмети и други лични вещи посетителите могат да оставят в  заключващи се гардеробчета за личен багаж. 
 2. Посетителите носят отговорност за опазването на вещите си. Центърът не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени вещи, оставени без надзор или заключени в гардеробчетата. 
 3. Намерени на територията на Центъра вещи могат да бъдат съхранявани до един месец.
 4. Посетители, които не спазват Общите правила за посещения, ще бъдат поканени да напуснат Центъра. В този случай Центърът не дължи възстановяване на платената за съответната услуга цена, нито други обезщетения. 
 5. При увреждане на имущество на Центъра, включително на експонатите, съоръженията и инсталациите, при изгубен, повреден или счупен ключ от гардеробче посетителят е длъжен да възстанови в пълен размер разходите за ремонта и/или възстановяването на имуществото. 

ПРОПУСКИ ЗА ВХОД

 1. За да посети Научен център „ПланетУм“, посетителят трябва да заплати входна такса, срещу което му се издава пропуск за вход и касов бон.
 2. Цените на пропуските за вход се обявяват на видно място на касата в Центъра и се публикуват на интернет сайта.
 3. Пропускът за вход важи само за датата, на която е издаден. 
 4. Пропускът за вход може да важи само за фиксиран период от време през деня, като посетителите се уведомяват за това ограничение.
 5. Вече издаден пропуск за вход не се презаверява за посещение на друга дата, не се преотстъпва на друга категория посетител, не се връща левовата му равностойност, не се заменя за други услуги или стоки, освен в предвидените в Общите условия случаи.
 6. Посетителите са длъжни да пазят пропуските за вход и касовите бонове от издаването им до края на посещението си в Центъра. 
 7. Центърът не носи отговорност за откраднати, загубени, унищожени или повредени пропуски за вход и няма задължение да ги преиздава или да възстановява заплатената за тях сума.
 8. Служителите на Центъра имат право да откажат или да прекратят достъпа на лице, което при проверка не предостави пропуск за вход, предостави манипулиран пропуск за вход или пропуск за вход с намаление, на което няма право.
 9. Когато по технически причини достъпът до експозициите бъде възпрепятстван и при условие, че са изминали по-малко от два часа от закупуването на пропуск за вход, посетителят може да избере да му бъде възстановена платената входна такса или пропускът за вход да бъде презаверен за посещение в друг ден. И в двата случая посетителят трябва да предостави на служителя на касата пропуска за вход и касовия бон.
 10. Когато пропускът за вход е купен два или повече часа преди възпрепятстването на достъпа до експозициите по технически причини, Центърът не възстановява платената входна такса, не презаверява пропуска за друга дата и не дължи обезщетения, включително за транспортни разходи, разходи за настаняване, за храна и напитки и др.

НАМАЛЕНИЯ

 1. Центърът определя различни цени на пропуски за вход  за различни категории лица, за определени дни или часове за посещения или при други критерии.
 2. Центърът предоставя следните намаления от цените на пропуските за вход:

▪ намаление за деца до 4-годишна възраст – цена на пропуск за вход 0,00 лв. за деца, които нямат навършени 4 години;

▪ намаление за студенти – намалението важи за всички студенти до 26-годишна възраст срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ това качеството;

▪ намаление за пенсионери – намалението важи за всички лица, които са пенсионери; 

▪ намаление за лица с трайни увреждания – цена на пропуска за вход 0,00 лв. Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и удостоверят това с документ;

▪ намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка или имат право на придружител – цена на пропуска за вход 0,00 лв. и за лицето с трайни увреждания, и за придружителя при предоставяне на удостоверяващ документ. Придружителят трябва да полага грижи и да асистира придружаваното лице;

▪ намаление за учители, придружаващи училищни групи – цена на пропуска за вход 0,00 лв. за един от учителите, които придружават училищна група, състояща се от поне 10 деца;

▪ намаление за учители, придружаващи групи от детски градини – цена на пропуск за вход 0,00 лв. за един от учителите, които придружават група, състояща се от поне 5 деца;

▪ комбинирани пропуски за малка група лица (напр. роднини, приятели):

– за четири души при не повече от двама възрастни в групата;

– за трима души – един възрастен и две деца.

 1. Намаленията за лица с трайни увреждания важат и за деца, които са част от организирано посещение за училищни групи.
 2. Намаленията не се комбинират.
 3. Посетителят доплаща дължимата разлика, когато предостави пропуск за вход с намаление, а не може да удостовери правото да ползва намалението.

ВАУЧЕРИ

 1. Центърът издава и продава ваучери, с които на касата на Центъра се купуват пропуски за вход.
 2. С един ваучер може да се купи един пропуск за вход.
 3. Ваучерите важат за определен срок, който е указан върху тях.
 4. Ваучерите не могат да се разменят за левовата им равностойност.
 5. Не се дължи ресто, когато стойността на ваучера е по-висока от цената на пропуска за вход. 
 6. Изгубен, унищожен или с изтекъл срок на валидност ваучер не се заменя с нов ваучер. 
 7. Центърът може да откаже да приеме ваучер, ако е нечетлив, със зацапани или нарушени знаци, както и при нарушена цялост.
 8. Центърът не носи отговорност за изгубен или унищожен ваучер.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ГРУПИ 

 1. Посещения на училищни групи се провеждат в сряда, четвъртък и петък.
 2. Училищните групи задължително се придружават от поне един учител.  
 3. Един учител може да придружава максимум десет ученика (от 1-ви до 8-ми клас). 
 4. Един учител/възпитател може да придружава максимум пет деца от подготвителна група за първи клас.
 5. Родители могат да придружават училищни групи само съвместно с учител/и. 
 6. Не се допускат посещения на училищни групи, придружени само от родители.
 7. Центърът извършва два вида услуги „организирано посещение на училищна група“:
 • тематични образователни програми, предназначени за ученици от начален и среден етап на обучение (от 1-ви до 8-ми клас), които разработени в съответствие с учебния материал, изучаван в училище, с цел да подпомогнат и онагледят учебния процес;
 • организирана образователна беседа за представяне на експозициите, която включва обиколка на изложбите и представяне на експонатите от специалист на Центъра.
 1. Цената на услугата „организиране на посещение на училищна група“ зависи от броя на децата и избраната тематична образователна програма или организирана образователна беседа.
 2. За организиране на посещение на училищна група се попълва заявка. 
 3. Всички полета в заявката, които са задължителни за попълване, са отбелязани със звезда (*).
 4. Не се обработва заявка, в която не са попълнени полетата, отбелязани като задължителни и/или липсва отметка „ДА“ в полета „Запознат съм и приемам общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Научен център „ПланетУм“ и „Запознат/а съм и приемам Политиката за защита на личните данни на посетителите на Научен център „ПланетУм“.
 5. Заявка за организиране на посещение на училищна група се изпраща на имейл office@planetum.bg или се подава лично на касата в Центъра поне десет календарни дни преди датата на планираното посещение.
 6. С подаването на заявката заявителят декларира, че е запознат и приема Общите условия и се задължава, ако заявката му бъде удовлетворена, да запознае с Общите условия  децата, включени в групата и техните родители.
 7. Центърът писмено отговоря на заявителя на посочения от него електронен адрес в срок до пет работни дни от получаване на заявката, като отговорът може да бъде потвърждение за изпълнение на заявката или отказ да се изпълни заявката.
 8. Плащането на услугата „организирано посещение на училищна група“ може да се извърши авансово по банков път или в брой/с карта на касата на Центъра в деня на посещението.
 9. В стойността и на двата вида услуги „организирано посещение на училищна група“ не се включва транспорт, храна и др. допълнителни услуги, извън описаните в т. 7.
 10. Промяна на заявка за организирано посещение на училищна група е допустима до седем календарни дни преди провеждане на посещението. 
 11. Центърът писмено отговоря на заявителя на посочения от него електронен адрес в срок до 1 работен ден от получаване на променената заявка дали могат да се направят исканите промени..
 12. Организираните посещения на училищни групи не се комбинират с други услуги, предоставяни от Центъра (напр. рождени дни и др.).

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРЖЕСТВО ЗА РОЖДЕН ДЕН НА ДЕТЕ

 1. Деца под 6-годишна възраст, присъстващи на тържество за рожден ден, се придружават от възрастен през цялото време. 
 2. Присъствието на поне един родител по време на целия престой на децата в Центъра е задължително.
 3. Центърът определя минималния и максималния брой на децата, които могат да присъстват на тържеството, като броят на децата зависи от капацитета на залите, вида на тематичната развлекателна програма и необходимите помощни материали.
 4. За някои от тематичните развлекателни програми Центърът може да въвежда възрастови, сезонни или други ограничения.
 5. Центърът има право да откаже да проведе тържество за рожден ден, когато възрастта на поканените деца не им позволява да участват в предварително избраната тематична развлекателна програма. В тези случаи авансово заплатената сума не се възстановява.
 6. Центърът има право да поиска доплащане, когато поканените деца са повече от предварително заявения брой. 
 7. Услугата „организиране на тържество за рожден ден“ е пакетна и включва организиране на тържество по предварително избрана тематична развлекателна програма, необходимите помощни материали и водещи от екипа на Центъра.
 8. Цената на услугата „организиране на тържество за рожден ден“ зависи от броя на децата и избраната тематична развлекателна програма.
 9. За организиране на тържество за рожден ден се попълва заявка.
 10. Всички полета в заявката, които са задължителни за попълване, са отбелязани със звезда (*).
 11. Не се обработва заявка, в която не са попълнени полетата, отбелязани като задължителни и/или липсва отметка „ДА“ в полета „Запознат съм и приемам общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Научен център „ПланетУм“ и „Запознат/а съм и приемам Политиката за защита на личните данни на посетителите на Научен център „ПланетУм“.
 12. Заявка за организиране на тържество за рожден ден се изпраща на имейл office@planetum.bg или се подава лично на касата в Центъра поне десет календарни дни преди датата на планираното тържество.
 13. С подаването на заявката, заявителят декларира, че е запознат и приема Общите условия и се задължава, ако заявката му бъде удовлетворена, да запознае с Общите условия  децата, които ще бъдат поканени, и техните родители.
 14. Центърът писмено отговоря на заявителя на посочения от него електронен адрес в срок до пет календарни дни от получаване на заявката, като отговорът може да бъде потвърждение, че заявката може да бъде изпълнена или отказ да се изпълни заявката.
 15. Плащането на услугата „организиране на тържество за рожден ден“ е авансово по банков път или в брой / с карта на касата в Центъра в срок до 3 три календарни дни от получаването на потвърждението, че заявката може да бъде изпълнена.
 16. В еднодневен срок от получаване на плащането Центърът потвърждава писмено на посочения от заявителя електронен адрес направената резервация за организиране на тържество за рожден ден. 
 17. Промяна на заявка за организиране на тържество за рожден ден е допустима до пет работни дни преди първоначално избраната дата за провеждане на тържеството. 
 18. Центърът писмено отговоря на заявителя на посочения от него електронен адрес в срок до един работен ден от получаване на променената заявка дали могат да се направят исканите промени.
 19. При отказ от вече предплатена услуга „организиране на тържество за рожден ден“, направен до пет календарни дни преди датата за провеждане на тържеството Центърът възстановява 50% от авансово платената сума. След този срок авансово платени суми не се възстановяват.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
 2. Рекламации на предоставяните услуги се приемат на касата и на електронния адрес на Центъра. 
 3. В случай че възникне спор между Центъра и потребителите и страните не могат да постигнат съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град Бургас.
 4. Договорният език е български и плащанията се извършват в български левове.
 5. Центърът има право да променя Общите условия като промените влизат в сила от датата на обявяването им на интернет страницата и на касата на Центъра.
 6. Настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни и Политиката за „бисквитките“ определят цялото споразумение между потребителите и Центъра и заменят всички предишни условия, считано от датата на публикуването им на сайта на дружеството.
bg_BGBG